• Oförglömliga minnen

    Oförglömliga minnen!

  • Upplevelser

    Upplevelser

  • Äventyr

    Äventyr

Breviksstiftelsen Styrelse

Hem » Om oss » Organisation » Breviksstiftelsen Styrelse

Ledamöter i Brevikstiftelsen Styrelse

Maja Andersson, ordförande

Anders Melin

Ott Riedberg

Markus Alsbjer

Mikael Eriksson

Hans Ornefalk

Per Dahl

 

Breviksstiftelsens stadgar

 § 1

Stiftelsens namn är Breviksstiftelsen.

§ 2

Stiftelsen grundar sig på ett av Y´s Men´s Club, Norrköping, denna dag utfärdat gåvobrev.

§ 3

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

§ 4

Stiftelsen skall, med användande av det från stiftaren överlämnade grundbeloppet samt insamlade medel, förvärva från Domänverket del av fastigheten, kronoegendomen Evelund i Östra Ny socken, Vikbolandets kommun, vilken fastighet skall av stiftelsen användas som instrument för att förverkliga stiftelsens ändamål.

§ 5

Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse, vars säte skall vara i Norrköping.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

§ 7

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av KFUMs i Norrköping styrelse för två år i sänder, varvid KFUM har att tillse, att som en av de ordinarie ledamöterna utses en av Y´s Men´s Club i Norrköping anvisad person, detta så länge Y´s Men´s Club i Norrköping består.

Ordföranden i stiftelsen utses av KFUMs i Norrköping styrelse.

§ 8

Styrelsen är beslutsför, då fem ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9

Skriftlig handling, som utfärdas å stiftelsens vägnar, skall undertecknas med stiftelsens namn samt underskrift av den eller dem inom styrelsen, som av styrelsen bemyndigas teckna stiftelsens firma.

§ 10

10 Stiftelsens räkenskaper skola avslutas den 31 december varje år och jämte styrelseberättelse före den 15 påföljande februari för granskning överlämnas till de i § 11 omförmälda revisorerna.

§ 11

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skola för varje räkenskapsår granskas av två revisorer, som utses av KFUMs i Norrköping styrelse. Granskningen skall vara avslutad och berättelse därom till stiftelsen avlämnad före den 15 påföljande mars.

§ 12

Skulle stiftelsen upphöra med sin verksamhet, skall dess egendom tillfalla den KFUM-förening, som då är verksam i Norrköping.
Om ingen sådan förening finnes, skall tillgångarna tillfalla KFUK-KFUMs riksförbund.

§ 13

Stiftelsen skall stå under Länsstyrelsens i Linköping tillsyn.
Norrköping den 11 december 1972
Y´s Men´s Club
—————————————————————————————————————–
I ovanstående text har gjorts ändringar i §§ 7, 11 och 12 p.g.a. att KFUK-KFUM Norrköping
1992 ändrade sitt namn till KFUM Norrköping. Ändringen fastställd av Breviksstiftelsens
styrelse den 27 februari 2001.

KFUM BREVIK
Tel: 0125-51018
Mail: info@kfumbrevik.se
www.kfumbrevik.se

BESÖKSADRESS
Östra Ny, Brevik
610 30 Vikbolandet

MER AV OSS

Facebook

Instagram

KFUM Brevik

Arvsfondsprojektet

Translate »